Privacy- en cookieverklaring

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scheffer Keukens B.V. (KvK 09057996), hierna aan te duiden als: Scheffer Keukens.
 
Voor Scheffer Keukens is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Scheffer Keukens respecteert jouw privacy en zorg ervoor dat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.
 
Scheffer Keukens verwerkt in het kader van haar activiteiten, bestaande uit het leveren van diensten en producten, diverse persoonsgegeven. Dit is noodzakelijk. Zonder die persoonsgegevens kunnen wij je ook niet de service bieden die je van ons gewend bent.
 
In dit Privacy Statement informeren wij je onder andere over de wijze waarop bij omgaan met jouw persoonsgegevens. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Scheffer Keukens verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten dan wel producten van ons afneemt en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Onderstaand geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomend geval verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website.
 
Worden er ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt? Wij hebben niet de intentie om gegevens te verwerken over natuurlijke personen die jonger zijn dan 16 jaar. Dit mag op grond van de AVG ook alleen met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige. Wij kunnen echter niet controleren of de betrokkene ouder is dan 16 jaar.
 
Ook hebben wij niet de intentie om gegevens te verwerken die onder de AVG zijn te kwalificeren als “bijzondere persoonsgegevens”. Deze gegevens hebben wij immers in het kader van onze activiteiten (in beginsel) niet nodig. 
 
Mocht je menen dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige verwerken, dan wel bijzondere persoonsgegevens verwerken, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen via info@schefferkeukens.nl /            tel. +31 314 623658
 
Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Scheffer Keukens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. Voor de afhandeling van jouw informatie- en/of keukenaanvraag;
 2. Voor het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. Voor de afhandeling van uw bestelling;
 4. Voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 5. Om goederen en diensten aan je te leveren en/of bij je af te leveren;
 6. Om je te kunnen contacteren indien en voor zover dat nodig is in het kader van de levering van een product en/of dienst;
 7. Om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 8. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders;
 9. Voor de nazorg, waaronder begrepen de afwikkeling van klachten en garantieaanspraken;
 10. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 11. Voor het analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 
Op grond waarvan verwerken wij jouw persoonsgegevens?
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
 • het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Scheffer Keukens of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 
Voor de hiervoor als 1,7, 8 en 11 genummerde doeleinden beroept Scheffer Keukens zich (indien en voor zover nodig) op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Scheffer Keukens is die gevallen in het volgende gelegen:  - het marketingbelang van Scheffer Keukens
 
Je kunt je tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt je verderop. 
 
Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?
Scheffer Keukens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scheffer Keukens) tussen zit.   
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Scheffer Keukens zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verwerkt.  
 
Delen wij uw gegevens met anderen?
Scheffer Keukens verstrekt persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor dezelfde doeleinden gaan gebruiken. Jouw gegevens kunnen worden gebruik door leveranciers, ingehuurde zelfstandigen zonder personeel of andere derde partijen voor de volgende zaken:
 • het afhandelen van service afspraken op het adres van de klant.
 • het aansluiten van jouw keukenapparatuur.
 • het aanpassingen/verbouwingen.
 
Welke rechten heb je op met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Op grond van de AVG kun je diverse rechten geldend maken. We zetten deze rechten voor op een rijtje. 
 

Inzagerecht
Je heb het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien. Dit vanzelfsprekend uitsluitend voor zover het om jou betreffende persoonsgegevens gaat.

Correctie- en verwijderingsrecht
Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) jouw toestemming, (2) het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van jou of anderen.
 
Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van Scheffer Keukens en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Jouw gegevens zullen vervolgens niet langer voor deze doeleinden worden gebruikt.
 
Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan jouw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan ons om aan te tonen dat we, ondanks jouw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens staken.
 
Recht op beperking
Je hebt onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Scheffer Keukens de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien Scheffer Keukens de gegevens niet langer nodig heeft terwijl je de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de door jou aan Scheffer Keukens verstrekte persoonsgegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken op grond van jouw toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. 
 
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan je de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens jou verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden. 

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor jou kosteloos, behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via de aan het slot van dit Privacy Statement opgenomen contactgegevens. 

Termijnen
Wij zullen jou vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij jou hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden. 

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de te verwerken persoonsgegevens. Om de afhandeling van jouw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je dan ook op voorhand een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te zenden. Deze kopie van jouw identiteitsbewijs zal uitsluitend worden gebruikt voor voornoemd doel en zal direct na vaststelling van jouw identiteit worden vernietigd en/of verwijderd.  

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen je er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar maken. Je kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. 
 
Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.
 
Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Scheffer Keukens heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vraag hiervoor naar onze Clean Desk policy.
 
Cookies
Scheffer Keukens gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone (althans, het middel waarmee je onze website bezoekt). Deze cookies worden enerzijds gebruikt om onze website naar behoren te laten functioneren. Anderzijds gebruiken we cookies om jouw surfgedrag bij te houden zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn, bijvoorbeeld door op maat gemaakte advertenties. 
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over het gebruik van cookies. Daarbij hebben wij jou om jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
Je kunt zelf de cookie-instelling van jouw browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Bij bijna alle browsers kan via de “Help”-functie van die browser de informatie worden gevonden om de cookie-instellingen aan te passen. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Voor een nadere toelichting over (het gebruik van) cookies verwijzen wij je naar: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
 
Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Scheffer Keukens, www.schefferkeukens.nl. 
 
Scheffer Keukens kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Op die manier bieden we je de mogelijkheid om het gebruik van jouw persoonsgegevens voor deze nieuwe doeleinden te weigeren. 
 
Contactgegevens
Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacy beleid, of je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als je een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
 
info@schefferkeukens.nl / 0314 623658
 


SchefferKeukens.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. SchefferKeukens.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kunnen gegevens van jou die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar SchefferKeukens.nl mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht SchefferKeukens.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang SchefferKeukens.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij SchefferKeukens.nl bekende adres en blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. SchefferKeukens.nl gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij SchefferKeukens.nl geen cookies ontvangt.

Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy van SchefferKeukens.nl, dan kun je hierover telefonisch contact opnemen. Onze medewerkers helpen je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. Je hebt nadrukkelijk het recht op correctie van jouw gegevens. De laatste versie van onze Privacy Policy vind je op deze pagina.

Om volledige functionaliteit te bieden, heeft deze website jouw expliciete toestemming nodig om browsercookies op te slaan. Als je geen cookies toestaat, kun je bepaalde functies van de website mogelijk niet gebruiken.